2015-01-22

Kształcenie i wychowanie

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz nauka zawodu w ramach OHP:
Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy swoją ofertę dotyczącą kształcenia i wychowania kieruje do młodzieży, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18. Uczestnik OHP ma możliwość realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc naukę z pracą zarobkową  
 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy:

 • może realizować uczestnik OHP kształcący się na poziomie gimnazjum;
 • realizowane jest zarówno u pracodawców zewnętrznych jak i w jednostkach organizacyjnych OHP;
 • trwa do ukończenia gimnazjum;
 • kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeniem o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Nauka zawodu:

 • może realizować uczestnik kształcący się na poziomie szkoły zawodowej;
 • realizowane jest zarówno u pracodawców zewnętrznych jak i w jednostkach organizacyjnych OHP;
 • we wszystkich zawodach trwa 3 lata;
 • absolwent zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji np. na poziomie szkoły średniej.

Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.

Uczestnik Ochotniczych Hufców Pracy może korzystać z pomocy doradców zawodowych, którzy pomogę mu wybrać zawód pod kątem jego zainteresowań; uzyska pomoc w znalezieniu pracodawcy oraz wielu propozycji atrakcyjnego wykorzystania czasu wolnego.
Każdy uczestnik Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP może być objęty opieką i wychowaniem w jednej z dwóch form: dochodzącej lub stacjonarnej. W formie dochodzącej uczestnik mieszka poza jednostką OHP, natomiast w formie stacjonarnej uczestnik mieszka w internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania. Objęty jest 24-godzinną opieką wychowawczą i ma zapewnione bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

Walory opieki i wychowania w OHP
Młodzież uzupełniająca wykształcenie w OHP uzyskuje status uczestnika OHP.
Uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, do którego należy:

 • monitorowanie postępów w nauce,
 • monitorowanie warunków pracy i kształcenia zawodowego (ze względu na BHP oraz realizację ramowego planu nauczania),
 • organizowanie zajęć wyrównawczych w przypadku kłopotów w nauce,organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
 • udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Zatem uczestnik OHP oprócz wychowawcy w szkole i nauczyciela zawodu u pracodawcy ma dodatkowego opiekuna-wychowawcę z ramienia OHP, który śledząc przebieg jego edukacji pomaga ją zaplanować i zrealizować. Uczestnik OHP może być objęty opieką w formie „dochodzącej” lub stacjonarnej.

Pobyt i wyżywienie w placówce stacjonarnej są bezpłatne.

 

Informacje dodatkowe:
Uczestnictwo w OHP oparte jest na dobrowolności i wynika z własnego wyboru, własnej woli.
Kształcimy i wychowujemy uczniów na zasadach pełnej dobrowolności. Każdy młody człowiek trafiający do OHP dobrowolnie wybiera tę właśnie ścieżkę edukacji i zdobywania zawodu.
Nie jesteśmy organem prowadzącym szkoły. Nasze ustawowe zadania wykonujemy we współpracy z samorządem lokalnym (nie konkurujemy z nim). Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w OHP oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych zobowiązuje wojewódzkich komendantów do składania wniosków do organów prowadzących szkoły i placówki, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc nauki w tych szkołach i placówkach. Wnioski składa się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy w celu umożliwienia organom prowadzącym ich realizację (zabezpieczenie finansów).

 

Kształcenie zawodowe i związane z tym koszty

Pracodawcy otrzymują:

 • Refundację wynagrodzeń  i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy.,
 • Zwrot kosztów kształcenia pod warunkiem, że młodociany uzyska kwalifikacje potwierdzone stosownym dokumentem (odbywa się to drogą decyzji administracyjnej).

W zakresie innych kosztów:

 • Koszty kształcenia ogólnego pokrywa subwencja oświatowa i samorząd terytorialny.
 • Koszty ewentualnego kształcenia teoretycznego zawodowego w postaci turnusów zawodowych pokrywa samorząd terytorialny z subwencji oświatowej przeznaczonej na ten cel.
 • Koszty pierwszego egzaminu zawodowego pokrywa pracodawca.

 

Podstawy prawne dotyczące zdobywania wykształcenia w ramach OHP:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 598).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 2004 Nr 262 poz. 2604).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012, poz. 857).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 Nr 60 poz. 278 z późn.zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 235, poz. 1601),
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz. U. 2010 nr 82 poz. 537).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 7).

Załączniki

  Rozporządzenie MEN_16 15 lat.pdf 174,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporządzenie_MEN...kacja zaw.pdf 264,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporządzenie_MPi...efundacja.pdf 331,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporządzenie_MPi...kacja zaw.pdf 633,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporządzenie_RM_...ykszt OHP.pdf 83,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ustawa_promocja zat...enie_2015.pdf 845,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ustawa_system oświaty.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz