2015-01-20

Informacje ogólne

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.
Ochotnicze Hufce Pracy realizują zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi, wspomagając tym samym system oświaty.

Głównym celem działalności Ochotniczych Hufców Pracy jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego. Realizowane działania skierowane są przede wszystkim do młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych.

Powyższe zadania są realizowane przez 11 jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz 2 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży.

Adresatem oddziaływań OHP są trzy grupy młodzieży w wieku 15-25 lat: Pierwszą grupę stanowi młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie, w dużej części patologicznych, czasem kryminogennych, mająca trudności w szkole. Każdego roku młodzież ta jest rekrutowana do 11 jednostek organizacyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.
Drugą grupę stanowią absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bądź uczniowie ostatnich klas tych szkół), absolwenci wyższych uczelni – młodzież wykształcona i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi – jednak  zagrożona bezrobociem. Dla tej młodzieży w OHP przewidziane są działania z obszaru rynku pracy.
Trzecią grupą są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy w czasie wolnym od nauki chcą pracować za pośrednictwem OHP, zdobyć doświadczenie zawodowe i przy okazji poprawić własną sytuację materialną.