2015-01-20

Status prawny

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Podstawę prawną funkcjonowania Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy stanowią:

 

1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. 2017 poz. 1065 z późn. zm.),

 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.),

 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60),

 

4) Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2000 nr 19 poz. 239),

 

5) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. 2016 poz. 800 z późn. zm.),

 

6) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2016 poz. 1666, z późn. zm.),

 

7) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 922).,

 

8) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2017 poz. 1430 z późn. zm.),

 

9) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. 2017 poz.209),

 

10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.),

 

11) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.),

 

12) Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 2217 z późn. zm.),

 

13) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2017 poz. 736 z późn. zm),

 

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 622),

 

15) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. 2014, poz. 865),

 

16) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. 2014 poz. 640),

 

17) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj. Dz.U. 2014 poz. 232 z późn. zm.),

 

18) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz.U. 2014 poz. 622),

 

19) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (Dz. U. 2014 poz. 632),

 

20) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 667 z późn. zm.),

 

21) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (tj. Dz. U. 2014 poz. 1326),

 

22) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2014 poz. 1145, z późn. zm.),

 

23) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. 2011 nr 155 poz. 920 z późn. zm.),

 

24) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 nr 244 poz. 1626 z późn. zm.),

 

25) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz. U. 2004 nr 262 poz. 2604),

 

26) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024 z późn. zm.),

 

27) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

 

28) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1293),

 

29) Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004r. w sprawie reklamowania
od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. z 2004 nr 210 poz. 2136 z późn. zm.),

 

30) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu postepowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
(Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1599 z późn. zm.),

 

31) Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 2004 r. 8 października 2015 r.  w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. 2015 poz.1829 z późn. zm.),

 

32) Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2004r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. 2004 nr 16 poz. 152 z późn. zm.),

 

33) Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. 2004 nr 16 poz. 151 z późn. zm.),

 

34) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. 2004 nr 219 poz. 2218 z późn. zm.),

 

35) Zarządzenie nr 17 MPiPS z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w podległych jednostkach lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych (Dz. Urz. MRPiPS poz. 2013.18 z późn. zm.) oraz Nr 17 (Dz.Urz. MRPiPS 2016.16 z późn. zm. ),

 

36) Zarządzenia i wytyczne w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania jednostek
i wytyczne w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania jednostek Ochotniczych Hufców Pracy i form ich działalności – zarówno Komendanta Głównego OHP,
jak i Wojewódzkiego Komendanta OHP.