2015-01-20

Zadania

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.

 

Kształcenie i wychowanie w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy
Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy swoją ofertę dotyczącą kształcenia i wychowania kieruje do młodzieży, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18. Uczestnik OHP ma możliwość realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc naukę z pracą zarobkową.
Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.
Uczestnik Ochotniczych Hufców Pracy może korzystać z pomocy doradców zawodowych, którzy pomogę mu wybrać zawód pod kątem jego zainteresowań; uzyska pomoc w znalezieniu pracodawcy oraz wielu propozycji atrakcyjnego wykorzystania czasu wolnego.
Każdy uczestnik Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP może być objęty opieką i wychowaniem w jednej z dwóch form: dochodzącej lub stacjonarnej. W formie dochodzącej uczestnik mieszka poza jednostką OHP natomiast w formie stacjonarnej uczestnik mieszka w internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania. Objęty jest 24-godzinną opieką wychowawczą i ma zapewnione bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

 

Działalność na rzecz rynku pracy w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy:
Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizując zadania z zakresu rynku pracy oferuje szereg usług kierowanych do młodzieży obejmujących poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, jak również kursy i szkolenia.  
Usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy świadczone są w formie: indywidualnych informacji zawodowych, grupowych informacji zawodowych, indywidualnych porad zawodowych, grupowych porad zawodowych.
Usługi z zakresu pośrednictwa pracy polegają przede wszystkim na pozyskiwaniu i gromadzeniu ofert pracy w kraju i za granicą, pozyskiwaniu pracodawców i stałej współpracy z nimi, cyklicznym organizowaniu giełd i targów pracy.
Usługi z zakresu kursów i szkoleń maja na celu tworzenie dla młodzieży, w szczególności bezrobotnej, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół zasadniczych oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, możliwości zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia zawodowego oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.